מן העיתונות

מהן "10 הדיברות" שצריך לקיים מול בנק המשכנתאות לפני רכישת נכס מקרקעין?


מאת: עו"ד שי רוה ועו"ד טל מתוק, הכתבה פורסמה במדור כלכלה, ידיעות אחרונות  9/12/08


 עוה"ד שי רוה וטל מתוק ממשרד בועז רוה משיבים:
1. לבדוק איזה סכום מאשר הבנק כהלוואה מתוך סכום הרכישה (הבנק מתחשב ביכולת ההחזר, במחיר הרכישה, במצב הרישום של הנכס ועוד).
2. לבדוק אם נדרשת הערכת שמאי המקובל על הבנק להערכת הנכס.
3. לבדוק אילו בטחונות הבנק דורש.
4. לעדכן את הבנק מראש בנוגע למצב הרישום של הנכס ובנוגע לאפשרות לרשום משכנתה או הערת אזהרה בגין התחייבות לרישום משכנתה.
5. לקבל את אישור הבנק למועד שבו תועמד ההלוואה ולקבוע בהתאם את המועדים בחוזה הרכישה.
6. לבדוק אם קיימים שעבודים על הנכס לגבי זכויות המוכר. אם כן, יש ליצור מנגנון חוזי לביטולם כדי לאפשר יצירת שעבוד לבנק.
7. ברכישת דירה מקבלן – יש לדאוג שלחוזה יוכנס סעיף, על פיו ערבויות חוק המכר שנותן הקבלן יהיו ניתנות להסבה לטובת הבנק של הרוכש.
8. לדאוג שבחוזה יתחייב המוכר לחתום על המסמכים ולהמציא אישורים שהבנק ידרוש כתנאי להלוואה.
9. למסור לבנק טיוטה של חוזה הרכישה לפני החתימה כדי לקבל ממנו אישור לתנאים הקשורים בבנק.
10. את כל זה יש לעשות מול כמה בנקים ולהשוות בין תשובותיהם. אין די בהשוואה של התנאים המסחריים.