מן העיתונות

רוכשים נכס מקרקעין


מאת: עו"ד שי רוה, הכתבה פורסמה בידיעות אחרונות 14/2/07


שאלה:
מהם הנושאים החשובים ביותר לבדיקה כשרוכשים נכס מקרקעין, וכיצד יש לבדקם?


תשובה:
כמובן שיש לבדוק מספר רב של נושאים, אך יש להקפיד על שלושה תחומים:
בדיקת הזכויות – האם המוכר הוא בעל הזכות בנכס, מה טיב הזכות בנכס ומה טיב הזכות הנמכרת – בעלות או חכירה, או זכות אחרת, והאם יש מגבלות על זכויות המוכר או על יכולתו של המוכר למכור – משכנתה, הסכם שיתוף, זכויות לצד שלישי וכו'. הבודק הטוב ביותר לתחום זה הוא עורך דין.
בדיקת המצב הפיזי – בדיקת הנכס עצמו – איכות הבינוי בפועל במישור ההנדסי, סביבת הנכס – שכנים, מטרדים, תכנון לבנייה עתידית וכו'. תחום זה חופף במידה מסוימת את התחום התכנוני. הבודק הטוב ביותר לתחום זה הוא מהנדס בניין.


בדיקת המצב התכנוני – בדיקת התאמת הבינוי להיתרי הבנייה, ובדיקת פוטנציאל בינוי עתידי לנוכח תוכניות מאושרות או עתידיות. הבודק הטוב ביותר לתחום זה הוא שמאי מקרקעין.


גיבוש בדיקות אלו אמור להציב החלטה בדבר עצם הרכישה, המחיר, והתנאים, שאותם ינסה לכלול בחוזה הרכישה – עורך הדין המייצג את הרוכש, עת המו"מ למול עורך הדין של המוכר.