מן העיתונות

כללים מנחים לבנייה עצמית


מאת: עו"ד שי רוה ועו"ד ויקטוריה גורדין, הכתבה פורסמה בהארץ  The Marker ב- 30/6/06


 פתגם עתיק ימים אומר: "גבר במהלך חייו חייב להפוך לאב, לשתול עץ ולבנות בית". יש כאלה, והם הרוב שמסתפקים ברכישת דירה או בית אשר נבנו על ידי קבלן, אך עדיין ישנם כאלה המתעקשים לבנות את ביתם במו ידיהם.
ההולכים בעקבות הפתגם העתיק לא תמיד טורחים להתחשב בדרישות הזמן המודרני: הבונה הארץ ישראלי המצוי אפילו לא שואל את עצמו – וודאי שלא את עורך דינו – האם מותר לבנות לבד את הבית מהמסד עד לטפחות, או שמא עליו להיעזר באנשי מקצוע לאור הדרך. במאמר זה נציג לבונה את הצעדים הדרושים במהלך הבנייה.
האם ניתן לתכנן את הבית מבלי להיעזר באדריכל?
סביר להניח כי אין הרבה אמיצים, שאינם אדריכלים במקצועם, אשר ירצו לתכנן את ביתם בעצמם. רצוי להתקשר עם אדריכל, אשר יתכנן את הבית באופן אופטימלי, ללא עלויות מיותרות ובלוח זמנים סביר, וילווה ב"פיקוח עליון" את הפרוייקט. בכל מקרה, את תכנון המבנה חייב ללוות מהנדס קונסטרוקציה שאף חותם על תכניות הבנייה.
האם הדין הישראלי מתיר בנייה עצמית?
תלוי בסוג והיקף העבודה. הנושא מוסדר בחוק רישום קבלנים ובתקנות שהותקנו מכוחו, לפיהן לא יבוצעו עבודות בנאיות שהיקפן עולה על סכום נתון, אלא על ידי קבלן רשום בסיווג מתאים, בהתאם לסוג והיקף העבודה.
בכל ענף וענף משנה, המפורטים בתקנות, יש לבדוק את היקף העבודה, ובמידה שההיקף עולה על הסכום הנקוב יש להתקשר עם קבלנים רשומים כחוק.
האם מותר לבנות שלד בבנייה עצמית?
על פי תקנה 2 לתקנות רישום קבלנים, עבודות שנוגעות לשלד מבנה יבוצעו בידי קבלנים רשומים בלבד, גם אם היקפן אינו עולה על הסכומים המפורטים לעיל. לפיכך, לשם בניית השלד חובה להתקשר עם קבלן שלד רשום כחוק.
האם חייבים להעסיק מנהל עבודה?
חובה להעסיק מנהל עבודה מוסמך על פי חוק, שיפקח על כל העבודות באתר. בנוסף לדרישות בטיחות אחרות, תקנות הבטיחות בעבודה מחייבות נוכחות מנהל עבודה במהלך כל שעות הפעילות באתר.
מי אחראי לנזקים שעלולים להיגרם עקב תאונה באתר העבודה? איך להקטין הסיכונים?
מנהל העבודה אחראי על בטיחות העבודה באתר. במידה שלא נוכח מנהל עבודה באתר, ייחשב המבצע כמנהל עבודה מבחינת האחריות – ואם מדובר בביצוע עצמי, ייחשב הבונה העצמי כמנהל עבודה על כל המשתמע מכך, בנוסף לעבירה הכרוכה באי העסקת מנהל עבודה.
כמו כן, יש לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים לעבודות הבנייה – לא רק ביטוח צד ג', אלא ביטוח מיוחד לעבודות קבלניות.
מה הם הסיכונים הנוספים אליהם נחשף הבונה וכיצד להקטינם?


סיכונים נוספים אליהם עלול להיחשף מבצע בנייה או מזמין עבודות בנייה הם:
1. חשיפה פלילית.
2. חשיפה מנהלית, במסגרתה יכולות הרשויות לעצור את הבנייה או לקנוס את המבצע.
3. חשיפה לתביעות נזיקיות, לרבות בגין תאונות באתר, נזקי גוף למסיגי גבול ותביעות בגין ליקויי בנייה.
4. חשיפה לתביעות מקבלני משנה ועובדיהם במישור דיני העבודה ותנאים סוציאליים.
על מנת להקטין, עד כמה שניתן, את הסיכונים האמורים, יש לבנות מערכת חוזית באמצעות עורך דין המסדירה את היחסים בין הצדדים.
האם כדאי להסתפק בהסכם בעל פה עם קבלני משנה?
על אף שהדין הישראלי מכיר בתוקפה של ההסכמה שבעל פה, דרך זו אינה מומלצת כאשר מדובר בהסכמים בענף הבנייה, שעשויים למנוע או להקטין את הסיכונים המפורטים לעיל. כך, ניתן להעביר בהסכם את האחריות לכתפי הקבלן או מנהל העבודה ולחייבם לבטח את עבודתם. בהסכמים ניתן גם להגדיר את מערכת היחסים שבין הצדדים כ"מזמין קבלן מבצע" על מנת למנוע טענות קיום יחסי "עובד – מעביד" בין הצדדים, אשר מכוחם מגיעות לעובד זכויות סוציאליות שונות. בנוסף לכך, ניתן לקבל שיפויים וביטחונות מהקבלנים וכו'.


סיכום:
הגם שאין להירתע מבנייה עצמית, יש להדגיש כי מדובר בנושא המוסדר בחוקים ובתקנות רבים, וכרוך בלא מעט סיכונים, שהבונה חייב להיות ער להם, לפעול בהתאם, ולדעת להיעזר באנשי מקצוע – הן לייעוץ נקודתי הן לליווי הליך הבנייה כולו.